صفحه اصلی
عنوان
متن
لیست قوانین
# عنوان دسته بندی تاریخ
1 استفتاء از محضر مبارک رهبر عظیم الشأن درمورد استفاده از محل درآمد موقوفه حاج طرشتی برای مصرف ایتام و معلولین بهزیستی استفتاء از محضر مبارک رهبر عظیم الشأن درمورد استفاده از محل درآمد موقوفه حاج طرشتی برای مصرف ایتام و معلولین بهزیستی 1400-04-07
2 استفتاء از حضرت آیت الله اراکی در خصوص دریافت وجوهات شرعیه (زکات فطره، صدقه و کفاره) برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستی کشور استفتاء از حضرت آیت الله اراکی در خصوص دریافت وجوهات شرعیه (زکات فطره، صدقه و کفاره) برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستی کشور 1400-04-07
3 استفتاء از مقام معظم رهبری درخصوص دریافت زکات فطره و زکات اموال به منظور کمک به خانواده‌های بی سرپرست و نگهداری ایتام و معلولین استفتاء از مقام معظم رهبری درخصوص دریافت زکات فطره و زکات اموال به منظور کمک به خانواده‌های بی سرپرست و نگهداری ایتام و معلولین 1400-04-07
4 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رسولی محلاتی استفتاء از محضر مبارک امام خمینی(ره) درمورد دریافت زکات فطره، صدقه و کفاره برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستی کشور 1400-04-07
5 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رسولی محلاتی استفتاء از محضر مبارک امام خمینی(ره) درمورد دریافت زکات فطره، صدقه و کفاره برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستی کشور 1400-04-07
6 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1400-04-07
7 رأی هیأت عمومی رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی 1400-04-07
8 ایرادات ماهوی رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی 1400-04-07
9 ایرادات شکلی رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی 1400-04-07
10 رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی 1400-04-07
11 رأی هیأت عمومی رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه 1400-04-07
12 مصوبه رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه 1400-04-07
13 موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه یزد ۲ـ ابطال بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه 1400-04-07
14 رأی هیأت عمومی رأی شماره ٧٨۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری 1400-04-07
15 رأی شماره ٧٨۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری رأی شماره ٧٨۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری 1400-04-07
16 رأی هیأت عمومی رأی شماره١١٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قرارداد شماره١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر 1400-04-07
17 رأی شماره١١٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قرارداد شماره١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی رأی شماره١١٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قرارداد شماره١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر 1400-04-07
18 رأی هیأت عمومی رأی شماره ١٢٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢١/٢٧١٣ ـ ١٣٩۴/١/١٧ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف در احکام ذیحسابان و 1400-04-07
19 رأی شماره ١٢٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢١/٢٧١٣ ـ ١٣٩۴/١/١٧ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور رأی شماره ١٢٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢١/٢٧١٣ ـ ١٣٩۴/١/١٧ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف در احکام ذیحسابان و 1400-04-07
20 رأی هیأت عمومی رای شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۷۵۵۵/ ۵۲۳ ـ 20 /7/1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) ۲ـ ابطال بخشنامه۳۰۷۵۹/۹۱/ ۷۰۰ـ 4/23/1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 1400-04-07

تماس با ما


  • آدرس: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان فیاض‌بخش، شماره ۱۱۲۱، سازمان بهزیستی کشور
  • تلفن: 021-66702001
  • رایانامه:
  • کد پستی: ۱۱۳۶۵/۴۱۸۷
  • وبسایت: http://behzisti.ir
image

همیار بهزیستی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان بهزیستی کشور می باشد

طراحی اپلیکیشن و طراحی سایت ایراکد

image موبایل‌کیت اکنون

به موبایل‌کیت خوش آمدید

موبایل‌کیت یک کیت رابط کاربری آماده PWA است راهی عالی برای راه اندازی وب سایت های تلفن همراه و پروژه های pwa.